Công đoàn cùng nhà trường tổ chức họp mặt 20/10/2022 cho tập thể viên chức và người lao động.